Obowiązek alimentacyjny to instytucja mająca za zadanie m.in. zagwarantowanie środków danej osobie od jej członka rodziny, jeśli nie jest ona w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych własnymi siłami. Aby jednak uzyskać alimenty, należy złożyć odpowiedni pozew. Co zawiera takie pismo? Dowiedz się tego, czytając artykuł!

Wskazanie właściwego sądu

Jednym z pierwszych elementów, jaki powinien znaleźć się w takim dokumencie, jest wskazanie właściwego sądu rejonowego. Będzie nim sąd w okręgu, w którym mieszka lub przebywa pozwany albo powód. W sytuacji, gdy pierwsza z wymienionych stron nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, wówczas pismo wnosi się do organu odpowiedniego dla powoda. W pozwie powinna znaleźć się nazwa danej instytucji, wskazanie jego siedziby oraz wydziału, gdzie zostanie rozpatrzony dany wniosek.

Określenie powoda

Aby pozew był ważny, należy podać także powoda, czyli osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów. Choć zazwyczaj obowiązek alimentacyjny kojarzy się z relacją rodzica i dziecka, to takie roszczenie może przysługiwać również np. małżonkowi, którego stopa życiowa – wskutek rozwodu – uległa znacznemu obniżeniu.

Co istotne – jeśli dziecko jest małoletnie, to wciąż pozostaje ono powodem. Rodzic jedynie sporządza i składa w jego imieniu pismo. Jeśli uprawniony zostanie w pozwie źle oznaczony – sąd nie rozpatrzy takiego wniosku. Ewentualne wątpliwości w tej sprawie można rozwiać, umawiając się z prawnikiem w kancelarii. Działający np. w Warszawie adwokat od rozwodów szerzej wytłumaczy tę kwestię. Pomoże też w sporządzaniu pisma.

Podanie pozwanego

Trzeba także wskazać pozwanego. Należy podać nie tylko imię i nazwisko tej osoby, ale również adres jej zamieszkania.

Wniosek i uzasadnienie do niego

Kolejny element to wyraźne przedstawienie wniosku. Wykazuje się w nim określoną, comiesięczną kwotę wraz z oznaczeniem dnia miesiąca, od którego alimenty mają być uiszczane. W tej części można także zawrzeć inne wnioski, w tym m.in.:

  • o obciążenie kosztami procesowymi pozwanego,
  • o przesłuchanie świadków,
  • dotyczące rygoru natychmiastowej wykonalności wyroków.

Każdy z nich powinien być właściwie umotywowany. Należy m.in. wskazać, że sytuacja majątkowa i zawodowa pozwala pozwanemu opłacać alimenty, a jednocześnie – wykazać stan materialny powoda, pokazując, że nie jest on w stanie ponosić kosztów jego utrzymania. Uzasadnienie powinno być odpowiednio udowodnione.

Załączniki do pozwu o alimenty

Do pozwu należy dołączyć odpowiednie załączniki, w tym dokumenty będące dowodem w sprawie. Trzeba również załączyć odpis pozwu jako kopię dla drugiej strony. Jeśli nie wiesz, co jeszcze warto dodać, a mieszkasz w Warszawie – na pewno niejeden prawnik z Woli w Warszawie podpowie, jaką dokumentację warto skompletować.

Podpis powoda

Ostatnie, o czym powinieneś pamiętać, to własnoręczny podpis powoda. W przeciwnym wypadku całe pismo będzie nieważne. Jeśli uprawniony jest niepełnoletni, wówczas podpisuje się za niego opiekun ustawowy działający w jego imieniu. Tak przygotowany dokument wyślij do odpowiedniego sądu i oczekuj na dalsze etapy postępowania.